Politică GDPR

     Vă informăm că Biroul Executorului Judecatoresc Moldoveanu Adrian prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul și / sau în legătură cu Dosarul de executare instrumentat, ori cu privire la indeplinirea procedurii pentru care a fost investit

Datele noastre de contact sunt: office@executor-unej.ro tel: 0310.699.850 / 075.7676.075, fax: 0310.699.842. Responsabilul nostru de date cu caracter personal poate fi contactat la office@executor-unej.ro tel: 0310.699.850 / 075.7676.075, fax: 0310.699.842.

Mai jos găsiți informații privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră:

Prelucrăm aceste date, în principal, pentru următoarele scopuri:

 • înregistrarea cererii de executare;
 • analiza cererii de executare, adoptarea și comunicarea deciziei cu privire la deschiderea dosarului de executare;
 • efectuarea tuturor procedurilor și formalităților cerute sau permise de lege aferente executării silite prin modalitățile solicitate de creditor (inclusiv adrese, încheieri, comunicări etc), până la încetarea executării silite;
 • eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare;
 • pentru efectuarea sau respectarea oricăror alte proceduri sau obligații cerute sau permise de lege, inclusiv după închiderea dosarului de executare (cum ar fi obligația de arhivare);
 • pentru prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora
 • pentru a ne exercita, apăra sau conserva drepturile noastre, inclusiv pentru adoptarea de măsuri de siguranță;
 • pentru orice alte scopuri compatibile cu cele de mai sus, astfel cum este permis de lege.

Ne întemeiem prelucrarea pe unul din următoarele temeiuri legale:

 • în principal, pe faptul că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem investiți în calitate de executor judecătoresc, respectiv în tot ceea ce ține de prelucrarea datelor aferentă demarării și efectuării întregii proceduri de executare silită;
 • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi obligație de raportare, de a răspunde autorităților, obligație de arhivare etc.;
 • în scopul interesului nostru legitim, respectiv pentru prevenirea, identificarea și raportarea fraudelor și limitarea efectelor acestora; pentru exercitarea, conservarea și apărarea drepturilor în instanță.

     În cazul în care datele colectate se încadrează în categoria datelor cu caracter sensibil (date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice) ne întemeiem prelucrarea pe consimțământul dumneavoastră. În cazul în care nu există consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare, datele cu caracter sensibil vor fi sterse.

Conform celor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal ce vă privesc:

 • nume, prenume, nume anterior, inițiala numelui tatălui
 • serie și număr act de identitate / pașaport
 • cod numeric personal
 • adresa de domiciliu/ rezidență
 • situație familială, număr copii
 • conturi bancare, IBAN, soldul conturilor, banca la care este deschis fiecare cont, inclusiv date similare despre soție, (dacă este cazul)
 • căsuțe de valori si depozite bancare
 • dacă sunteți angajat, șomer sau pensionar, asociat, acționar, membru în asociații, fundații, organizații, sindicate (dacă este cazul)
 • denumirea angajatorului/ foștilor angajatori, funcția ocupată
 • veniturile salariale sau de natură salarială, venituri din pensii, alte categorii de venituri (chirii, dividende), sursa acestora și temeiul contractual
 • bunurile mobile și imobile pe care le dețineți, forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora sau alte sarcini ce grevează asupra acestora
 • pentru fiecare bun imobil: număr carte funciară, adresa, număr cadastral, copii acte de proprietate, extras Carte Funciară, forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora, orice sarcini ce grevează asupra acestora și în favoarea cui, alte restricții
 • pentru fiecare bun mobil: descrierea, locația în care se află, înregistrările cu privire la acesta din Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, documente de proprietate, date de identificare ale bunului (eg. număr înmatriculare, număr sașiu), forma de proprietate (comună, devălmășie etc), orice dezmembrăminte asupra acestora, orice sarcini ce grevează asupra acestora și în favoarea cui, alte restricții
 • părți sociale / acțiuni deținute la alte societăți, denumirea entităților respective
 • datorii către alte persoane, temeiul acestora
 • date privind condamnări penale și infracțiuni, cazier judiciar, locația de încarcerare (numai dacă este cazul)
 • informații suplimentare prelucrate în contextul realizării scopurilor cum ar fi: plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat, în orice calitate.

     Colectăm datele dumneavoastră din diverse surse, cum ar fi: de la creditor (prin cererea de executare și documentele însoțitoare aferente), de la autorități și instituții publice (incluzând, dar nelimitându-se la Direcții impozite și taxe locale, primării, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare, evidența populației, direcții de asistență socială, autorități fiscale centrale și locale: Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, Administrații financiare, Ministerul Justiției și auxiliari ai justiției: portalul instanțelor de judecată, notari publici, camere notari publici, experți evaluatori, avocați, executori judecătorești, Ministerul de Interne, etc), de la terți popriți (bănci, societăți comerciale private și de stat, regii autonome, case de pensii, asociații, fundații), orice alte informații publice utile scopurilor executării.

     Putem colecta date cu caracter personal și de la dumneavoastră atunci când vă solicităm lămuriri, conform art. 627 Cod Procedură Civilă, iar dumneavoastră ne răspundeți.

     Vă informăm că, potrivit art. 627 Cod Procedură Civilă, executorul judecătoresc, dacă socotește că este în interesul executării, poate cere debitorului, în condițiile legii, lămuriri în scris în legătură cu veniturile și bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie, asupra cărora se poate efectua executarea, cu arătarea locului unde se află acestea. Aveți obligația de a răspunde unei astfel de cereri. În cazul în care refuzați nejustificat să furnizați lămuririle necesare sau, furnizați, cu rea-credință informații incomplete, puteți răspunde pentru toate prejudiciile cauzate, și puteți fi amendați cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei de către președintele instanței de executare, la cererea executorului.

     Transmitem datele dumneavoastră, în calitate de debitor, în măsura necesară scopului respectiv, către: instanțele de judecată, creditor(i), terți popriți, alți terți executați, experți – în cazul în care se folosesc expertize, prin afișare (la sediul nostru, website-ul propriu, la sediul/ domiciliul debitorului, la instanțele judecătorești, la primării, la locul imobilelor, etc.), autorităților publice pentru solicitare de sprijin (poliție, jandarmerie, etc), pentru asistare (direcții pentru protecția copilului), către persoanele care se prezintă și/sau participă la licitații. Totodată putem transmite datele dumneavoastră către contabili, avocați, asigurători, către persoane împuternicite (cum ar fi IT, curieri, cloud, arhivare etc), pe bază de contract, dar și către alți executori în caz de transfer de dosar sau de substituire, etc.

Nu transferăm aceste date către o țară terță sau organizație internațională.

     Păstrăm datele pe întreg parcursul procesului de executare silită până la emiterea încheierii de încetare a executării și, după caz, până la eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare, precum și ulterior, pe perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale aferente (de exemplu, arhivare) și cea necesară exercitării, apărării și conservării drepturilor noastre în instanță.

     Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi, în ceea ce privește datele cu caracter personal: dreptul de acces la date, de rectificare sau de ștergere a acestora, de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, drepturi ce pot fi exercitate conform legii (art. 15 – 22 din Regulament).

     Aveți în vedere că aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament (respectiv atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, sau când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță). În acest caz, operatorul poate totuși prelucra datele cu caracter personal, dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

     Facem precizarea că nu adoptăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv creare de profiluri.

     Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la: email: office@executor-unej.ro tel: 0310 699 850 / 075 7676 075, fax: 0310 699 842.

     De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (date de contact complete găsiți pe www.dataprotection.ro).

IMPORTANT: Această Informare este aplicabilă și cu privire la orice alte date suplimentare ce vor fi colectate de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră pe parcursul executării silite, fără a fi necesar să vă trimitem o informare suplimentară.

*** Termenii folosiți în prezentul document au înțelesul stabilit în Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)